News Center

703-324-7329 TTY 711
12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035
Tony Castrilli
Director, Public Affairs

Department Resources

هیات ناظران برنامه بخشودگی مالیات بر املاک را بسط می دهد

هیات ناظربخش فرفکس امروز توسعهبرنامه بخشودگی مالیات املاک برای افراد سالخورده و افراد دارای معلولیترا تصویب کرد.

برنامه توسعه یافتهاین امکان را به افراد دارای درآمد بالا و خالص ارزش واجد شرایط می دهد تا دامنه بخشودگی مالیاتی 75 درصدی را افزوده و از انتخاب تعویق پرداخت مالیات بهره‌مند شوند.این تغییرات نخستین تغییر در ظرف بیش از 15 سال است.

بخشودگی افزایش یافته  در طی دو سال آینده با شروع ماه ژانویه و به تدریج اجرایی خواهد شد.

درآمد بیشتر و ارزش خالص جهت کسب شایستگی

برابر شایستگی های توسعه یافته جدید در این برنامه، حداکثر درآمد و سقف ارزش خالص واجد شرایط بخشودگی مالیاتی افزایش یافت و این تغییرها از تاریخ 1 ژانویه به اجرا در خواهد آمد.

حداکثر درآمد ناخالص واجد شرایط بخشودگی مالیاتی از 72،000 دلار سقف پیشین خود به 90،000 دلار افزایش یافته است.  همچنین، سقف ارزش خالصاز 340،000 دلاربه 400،000 دلار افزایش یافت.

افزون بر این، برنامه توسعه یافته به مالکان این امکان را می دهد تا پنج آکر زمین را مستثنی کنند زمینی که از ارزش محاسبه شده برای خانه ها قابل تقسیم نیستند.

Tax Relief Eligibility Graphic

دامنه جدید بخشودگی مالیاتی و تعویق مالیاتی

افزون بر درآمد بالاتر و سقف ارزش خالص، این برنامه دامنه بخشودگی 75 درصدی، سقفی برای مجموع مالیات های بخشوده شده و گزینه تعویق پرداخت مالیات را افزوده است. این تغییرات در تاریخ 1 ژانویه 2023 اعمال خواهند شد.

دامنه بخشودگی 75 درصدی جدید برای خانوارهایی که مجموع درآمد ترکیبی آنها بین 60،001 دلار تا 70،000 دلار است دردسترس خواهد بود و مقدار بخشودگی مالیاتی برای تمامی دامنه های بخشودگی مالیاتی تا سقف 125 درصد میانگین ارزش ارزیابی شده خانه های بخش فرفکس خواهد بود.

ساکنان هم اکنون می توانند پرداخت مالیات املاک را با شمول بهره معوق نمایند.برای واجد شرایط بودن، خانوارها لازم است از درآمد جمعی 100،000 دلار و ارزش خالص 500،000 دلار برخوردار باشند. هرگونه مالیات تعویقی مشمول بهره ای به نرخ بهره پایه ی والستریت جورنال همراه با 1 درصد بهره سالانه که مشمول حداکثر 8 درصد نرخ سالانه خواهد بود.

انواع بخشودگی های مالیاتی موجود

بخش فرفکس در صورت داشتن شایستگی های معینی بخشودگی مالیات املاک و اموال شخصی را اعطا می کند. بخشودگی هایی برای این موارد موجود است:

کهنه سربازان دارای معلولیت و همسران بازمانده از آنها

همسران بازمانده ی یکی از اعضای نیروهای مصلح جان‌باخته جنگ

همسران بازمانده نیروی امدادی جان‌باخته در حین انجام وظیفه

شرایط دیگری نیز می تواند موجب کاهش مالیات گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره بخشودگی از مالیات و شایستگی ها، بااداره امور مالیاتی بخش فرفکس با شماره

703-222-8324, TTY 711 تماس بگیرید.

# # #

Fairfax Virtual Assistant