Office of Elections

CONTACT INFORMATION: Hours: Monday-Friday 8:00 a.m.- 4:30 p.m.
703-222-0776 TTY 711
12000 Government Center Parkway Suite 323
Fairfax, VA 22035
Eric L. Spicer
General Registrar and Director of Elections

Voter Photo ID Services No Longer Provided

 

As of July 1, 2020 per Virginia General Assembly, Photo IDs are no longer required when voting. The Virginia Department of Elections will no longer provide support for this service. Therefore, Fairfax County will no longer offer this service. (HB 19 and SB 65)

 

A partir del primero de julio de 2020, según la Asamblea General de Virginia, identificaciones con fotografía no serán requeridas para votar. El Departamento de Elecciones de Virginia no brindará apoyo para este servicio. Por lo tanto, el Condado de Fairfax ya no ofrecerá este servicio. (HB19 and SB 65)

 

Theo lệnh mới ban hành của  Quốc Hội Tiểu Bang Virginia bắt đầu từ ngày 1 tháng 7,2020 cử tri không cần phải trình giấy tờ tùy thân có hình (ID) khi đi bầu, vì vậy Văn Phòng Bầu Cử Virginia sẽ không cung cấp dịch vụ chụp hình cho cử tri nữa. Do đó Quận Fairfax sẽ ngưng hỗ trợ dịch vụ này. (HB 19 và SB 65)

 

2020 7 1일자로 버지니아의회법에 따라 더 이상 투표 시 사진이 부착된 신분증 (Photo IDs) 필요하지 않습니다. 버지니아 선거부 The Virginia Department of Elections에서 이상 서비스 지원을 제공하지 않습니다. 따라서 페어팩스 카운티 또한 서비스를 제공하지 않습니다. (HB 19 SB 65)

Fairfax Virtual Assistant