Bond

Fairfax County, Virginia

CONTACT INFORMATION: Our office is open 8AM-4:30PM M-F

703-324-2391
TTY 711

12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035

Joe LaHait,
Bond Manager

Bond Ballot Question

Voters approved four county bond questions in the Nov. 3, 2020 general election, and below are the four bond questions that were on the ballot:

PUBLIC LIBRARY BOND

Shall Fairfax County, Virginia, contract a debt, borrow money, and issue bonds in addition to the public library facilities bonds previously authorized, in the maximum aggregate principal amount of $90,000,000 for the purpose of providing funds, with any other available funds, to finance the cost to provide public library facilities, including the construction, reconstruction, enlargement, and equipment of existing and additional library facilities and the acquisition of necessary land?

☐ Yes  ☐ No

BONOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS

¿Debe el condado de Fairfax, Virginia, contraer una deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos, además de los bonos de las instalaciones de bibliotecas públicas previamente autorizados, por un monto de capital agregado máximo de $90,000,000 para proporcionar los fondos, junto con cualquier otro fondo disponible, para financiar el costo de las instalaciones de bibliotecas públicas, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación y equipamiento de las instalaciones de bibliotecas existentes y adicionales, y la adquisición de terrenos necesarios?

☐ Si  ☐ No

도서관

버지니아주 페어팩스 카운티 (Fairfax County, Virginia)에서 기존 및 추가적인 도서관 시설의 건설, 재건설, 확장 및 설비 준비 그리고 필요한 부지 확보를 포함하여 공공 도서관 시설을 제공하기 위한 비용 자금을 이전에 승인된 공공 도서관 시설 채권에 추가하여 다른 자금과 함께 최대 총액 $90,000,000의 부채 계약, 자금 차용 및 채권 발행을 해야 합니까?

☐ 예  ☐ 아니오

THƯ VIỆN

Quận Fairfax, Virginia, có nên vay nợ, mượn tiền để phát hành thêm công khố phiếu, cùng với các công khố phiếu cơ sở thư viện công cộng đã được chấp thuận trước đây, với số tiền nợ tổng cộng tối đa $90,000,000? cho mục đích cung cấp ngân khoản, cùng với tất cả các ngân khoản sẵn có, để tài trợ phí tổn cung cấp các hệ thống cơ sở thư viện công cộng, bao gồm xây dựng, tái thiết, mở rộng, và trang bị cho các cơ sở thư viện hiện hữu, xây cất thêm cơ sở thư viện và mua thêm đất khi cần thiết.

☐ CÓ  ☐ KHÔNG

PARKS BOND

Shall Fairfax County, Virginia, contract a debt, borrow money, and issue bonds, in addition to the parks and park facilities bonds previously authorized, in the maximum aggregate principal amount of $112,000,000 for the following purposes: (i) $100,000,000 principal amount to finance the Fairfax County Park Authority's cost to acquire, construct, reconstruct, develop, and equip additional parks and park facilities, to preserve open-space land, and to develop and improve existing parks and park facilities; and (ii) $12,000,000 principal amount to finance Fairfax County's contribution to the Northern Virginia Regional Park Authority to acquire, construct, reconstruct, develop, and equip parks and park facilities?

☐ Yes  ☐ No

BONOS PARA PARQUES E INSTALACIONES DE PARQUES

¿Debe el condado de Fairfax, Virginia, contraer una deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos, además de los bonos de parques e instalaciones de parques previamente autorizados, por un monto de capital agregado máximo de $112,000,000 para los siguientes propósitos: (i) un monto de capital de $100,000,000 para financiar el costo de la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax para adquirir, construir, reconstruir, desarrollar y equipar parques adicionales e instalaciones de parques, para preservar el espacio al aire libre y desarrollar y mejorar los parques ya existentes y las instalaciones de los parques, y (ii) un monto de capital de $12,000,000 para financiar la contribución del Condado de Fairfax a la Autoridad de Parques Regionales del Norte de Virginia para adquirir, construir, reconstruir, desarrollar y equipar parques e instalaciones de parques?

☐ Si  ☐ No

공원 및 공원 시설 공채

버지니아주 페어팩스 카운티 (Fairfax County, Virginia)에서 이전에 승인된 공원 및 공원 시설 채권에 추가하여 최대 총액 $112,000,000의 자금을 다음의 목적을 위해 부채 계약, 대출 및 공채를 발행해야 합니까?: (i) 공터 부지 보존, 기존의 공원 및 공원 시설 개발을 위한 공원 및 공원 시설을 확보, 건설, 재건설, 개발 및 설비 준비 관련Fairfax County Park Authority공원국의 비용 자금을 제공하기 위해 $100,000,000의 원금 및 (ii) 공원 및 공원 시설 확보, 건설, 재건설, 개발 및 설비 준비를 위해 Northern Virginia Regional Park Authority지역 공원국에 페어팩스 카운티(Fairfax County)의 분담금에 대한 자금을 제공하기 위한 $12,000,000의 원금

☐ 예  ☐ 아니오

CÔNG KHỐ PHIẾU CHO HỆ THỐNG CÔNG VIÊN VÀ CƠ SỞ

Quận Fairfax, Virginia, có nên vay nợ, mượn tiền để phát hành thêm công khố phiếu, cùng với các công khố phiếu đã được chấp thuận trước đây nhằm cải thiện hệ thống công viên và cơ sở, với số tiền nợ tổng cộng tối đa $112,000,000? cho các mục đích như sau: (i) số tiền $100,000,000 để tài trợ phí tổn cho Cơ Quan Quản Trị Hệ Thống Công Viên Quận Fairfax dùng mua đất, xây dựng, tái thiết, phát triển, và trang bị thêm công viên và cơ sở, bảo tồn đất trống, phát triển và cải thiện các công viên và cơ sở hiện hữu; và (ii) số tiền $12,000,000 là phần đóng góp tài chính của Quận Fairfax cho Cơ Quan Quản Trị Hệ Thống Công Viên và Cơ Sở miền Bắc Virginia dùng mua đất, xây dựng, tái thiết, phát triển, và trang bị cho các công viên và cơ sở.

☐ CÓ  ☐ KHÔNG

TRANSPORTATION BOND

Shall Fairfax County, Virginia, contract a debt, borrow money, and issue bonds, in addition to the transportation improvements and facilities bonds previously authorized, in the Maximum aggregate principal amount of $160,000,000 for the purpose of financing Fairfax County's share, under the Washington Metropolitan Area Transit Authority Compact, of the cost of constructing, reconstructing, improving, and acquiring transportation improvements and facilities, including capital costs of land, transit facilities, rolling stock, and equipment in the Washington metropolitan area?

☐ Yes  ☐ No

BONOS DE TRANSPORTE

¿Debe el condado de Fairfax, Virginia, contraer una deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos, además de los bonos relacionados con las mejoras e instalaciones de transporte previamente autorizados, por un monto de capital agregado máximo total de $160,000,000 para financiar la cuota del condado de Fairfax, según el Acuerdo de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington, con el objetivo de construir, reconstruir, mejorar y adquirir instalaciones u obras relacionadas con el trasporte, incluyendo los gastos de capital del terreno, instalaciones de tránsito, material rodante y equipos en el área metropolitana de Washington?

☐ Si ☐ No

교통 공체

버지니아주 페어팩스 카운티 (Fairfax County, Virginia)에서 워싱턴 메트로폴리탄 지역 교통 당국 권한법에 따라 워싱턴 수도권의 교통 시설, 철도 차량 및 장비의 자본 비용을 포함하여 건설 비용, 재건설, 교통 개선과 시설의 증진 및 취득 비용에 있어 페어팩스 카운티 (Fairfax County)의 비용 자금 지분을 융자하기 위한 목적으로 이전에 승인 된 교통 개선 및 시설 채권에 추가하여 최대 총액 $160,000,000의 자금을 부채 계약, 자금 차용 및 채권 발행을 해야 합니까?

☐ 예  ☐ 아니오

CÔNG KHỐ PHIẾU CHO HỆ THỐNG GIAO THÔNG

Quận Fairfax, Virginia, có nên vay nợ, mượn tiền để phát hành thêm công khố phiếu, cùng với các công khố phiếu đã được chấp thuận trước đây nhằm cải thiện hệ thống và cơ sở giao thông, với số tiền nợ tổng cộng tối đa $160,000,000? Đây là phần đóng góp tài chính của Quận Fairfax cho Cơ Quan Quản Trị Hệ Thống Giao Thông vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sự đóng góp này sẽ bao gồm những chi phí xây dựng, tái thiết, cải thiện, cơ giới, trạm hoán chuyển, mua đất và thiết bị để cải thiện giao thông trong khu vực Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

☐ CÓ  ☐ KHÔNG

HEALTH AND HUMAN SERVICES BOND

Shall Fairfax County, Virginia, contract a debt, borrow money, and issue bonds, in addition to the human services facilities bonds previously authorized, in the maximum aggregate principal amount of $79,000,000 for the purpose of providing funds, with any other available funds, to finance the cost to provide community health and human services facilities, including the construction, reconstruction, enlargement, and equipment of existing and additional community health and human services facilities and the acquisition of necessary land?

☐ Yes  ☐ No

INSTALACIONES DE SALUD DE LA COMUNIDAD Y SERVICIOS HUMANOS

¿Debe el condado de Fairfax, Virginia, contraer una deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos, además de los bonos de las instalaciones de servicios humanos previamente autorizados, por un monto de capital agregado máximo de $79,000,000 para proporcionar los fondos, junto con cualquier otro fondo disponible, para financiar el costo de las instalaciones de salud de la comunidad y servicios humanos, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación y equipamiento de las instalaciones de salud de la comunidad y servicios humanos existentes y adicionales, y la adquisición de terrenos necesarios?

☐ Si  ☐ No

커뮤니티 보건 및 봉사 서비스 시설

버지니아주 페어팩스 카운티 (Fairfax County, Virginia)에서 기존 및 추가적인 커뮤니티 보건 및 복지 서비스의 건설, 재건설, 확장 및 설비 준비 그리고 필요한 부지 확보를 포함하여 커뮤니티 보건 및 복지 서비스를 제공하기 위한 비용 자금을 이전에 승인된 복지 서비스 시설 채권에 추가하여 다른 자금과 함께 총액 $79,000,000의 부채 계약, 자금 차용 및 채권 발행을 해야 합니까?

☐ 예  ☐ 아니오

CÔNG KHỐ PHIẾU CHO DỊCH VỤ VÀ CÁC CƠ SỞ Y TẾ CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI

Quận Fairfax, Virginia, có nên vay nợ, mượn tiền để phát hành thêm công khố phiếu, cùng với các công khố phiếu cơ sở dịch vụ nhân sự đã được chấp thuận trước đây, với số tiền nợ tổng cộng tối đa $79,000,000? cho mục đích cung cấp ngân khoản, cùng với tất cả các ngân khoản sẵn có, để tài trợ phí tổn cung cấp cho hệ thống cơ sở sức khỏe cộng đồng và dịch vụ nhân sự, bao gồm việc xây dựng, tái thiết, mở rộng, và trang bị hệ thống cơ sở sức khỏe cộng đồng và dịch vụ nhân sự hiện hữu, xây cất thêm và mua đất khi cần thiết.

☐ CÓ  ☐ KHÔNG

Fairfax Virtual Assistant