Bond

CONTACT INFORMATION: Our office is open 8AM-4:30PM M-F
703-324-2391 TTY 711
12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035
Joe LaHait
Bond Manager

Bond Ballot Question

This is the $435 million public school bond question that will be on the Nov. 7, 2023, general election ballot:

PUBLIC SCHOOL BOND

Shall Fairfax County, Virginia, contract a debt, borrow money, and issue capital improvement bonds in the maximum aggregate principal amount of $435,000,000 for the purposes of providing funds, in addition to funds from school bonds previously authorized, to finance, including reimbursement to the County for temporary financing for, the costs of school improvements, including acquiring, building, expanding, and renovating properties, including new sites, new buildings or additions, renovations and improvements to existing buildings, and furnishings and equipment, for the Fairfax County public school system?

☐ Yes  ☐ No

BONOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS

¿Debe el Condado de Fairfax, Virginia, contraer una deuda, solicitar préstamos y emitir bonos de mejora de capital por un monto de capital agregado máximo de $435,000,000 con el fin de proveer fondos, además de los fondos de bonos escolares previamente autorizados, para financiar, incluyendo el reembolso al Condado por financiamiento temporal para cubrir los costos de mejoras escolares, así como la adquisición, construcción, expansión y renovación de propiedades, además de nuevos centros educativos, nuevas edificaciones o ampliaciones, renovaciones y mejoras a los edificios existentes, mobiliarios y equipos para el sistema de escuelas públicas del Condado de Fairfax?

☐ Si  ☐ No

공립학교 채권

버지니아주 (Virginia) 페어팩스 카운티 (Fairfax County)는 이전에 인가된 학채 자금외에도 페어팩스 카운티 (Fairfax County) 공립학교 시스템을 위한 신규 부지, 신규 건물 또는 추가, 기존 건물의 개조 및 개선, 가구 및 장비를 포함한 부동산의 취득, 건설, 확장 및 개조를 포함한 학교 개선 비용과 일시적 자금 조달을 위해 카운티에 대한 상환을 포함하여 최대 총 원금 435,000,000달러로 부채 계약을 하고 자본 개선 채권을 발행해야 합니까?

☐ 예  ☐ 아니오

TRÁI PHIẾU TRƯỜNG CÔNG LẬP

QuậnFairfax, Virginia, có nên ký hợp đồng một khoản nợ để vay tiền và phát hành trái phiếu tu sửa với tổng số tiền tối đa là $435,000,000 nhằm mục đích cung cấp vốn, ngoài các khoản tiền từ trái phiếu trường học đã được phê duyệt trước đây, để tài trợ, bao gồm cả khoản hoàn trả cho Quận để tài trợ tạm thời cho, chi phí sửa sang trường học, bao gồm mua sắm, xây dựng, mở rộng và canh tân sửa chửa các tài sản, bao gồm cả các địa điểm mới, tòa nhà mới hoặc bổ sung thêm, sửa sang và tân trang các tòa nhà hiện có, cũng như mua sắm đồ đạc và thiết bị, cho hệ thống trường công lập của Quận Fairfax hay không?

☐ CÓ  ☐ KHÔNG

Fairfax Virtual Assistant