Bond

Fairfax County, Virginia

CONTACT INFORMATION: Our office is open 8AM-4:30PM M-F

703-324-2391
TTY 711

12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035

Joe LaHait,
Bond Manager

Bond Ballot Question

This was the public school bond question that was on the Nov. 2, 2021, general election ballot and approved by a majority of Fairfax County voters:

PUBLIC SCHOOL BOND

Shall Fairfax County, Virginia, contract a debt, borrow money, and issue capital improvement bonds in the maximum aggregate principal amount of $360,000,000 for the purposes of providing funds, in addition to funds from school bonds previously authorized, to finance, including reimbursement to the County for temporary financing for, the costs of school improvements, including acquiring, building, expanding, and renovating properties, including new sites, new buildings or additions, renovations and improvements to existing buildings, and furnishings and equipment, for the Fairfax County public school system?

☐ Yes  ☐ No

BONOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS

¿Debe el Condado de Fairfax, Virginia, contraeruna deuda, pedir dinero prestado y emitir bonos de mejora de capital por un monto principal agregado máximo de $360,000,000 con el fin de proporcionar fondos, además de los fondos de los bonos de las escuelas públicas previamente autorizados, para financiarlos, incluyendo el reembolso al condado para el financiamiento temporal de los costos de las mejoras de las escuelas públicas, incluyendo la adquisición, la construcción, la ampliación y la renovación de propiedades, que incluyen sitios nuevos, adiciones o edificios nuevos, renovaciones y mejoras a edificios existentes, y mobiliario y equipos para el sistema de escuelas públicas del Condado de Fairfax?

☐ Si  ☐ No

공립학교 공채

Virginia 주 Fairfax County 는 공립학교 시스템을 위한 신규 현장, 신규 건물 또는 부가 시설과 같은 자산의 취득, 건축, 확장 및 개축과 기존 건물, 장비 및 시설의 개축 및 개선 등 학교의 개선 비용을 확보하기 위한 임시 재정지원에 대한 상환을 위해 이전에 승인된 학교공채에서 확보한 자금에 자금을 추가하기 위해 최대 총원금 360,000,000 달러인 자본확충공채를 발행하고 자금을 대출받는 부채를 져야 합니까?

☐ 예  ☐ 아니오

CÔNG KHỐ PHIẾU TRƯỜNG CÔNG LẬP

Quận Fairfax, Virginia, có nên ký hợp đồng mắc nợ,vay tiền và phát hành công khố phiếu tu sửa với tổng số tiền vay gốc tối đa là $360,000,000 cho các mục đích cung cấp ngân quỹ, ngoài các khoản ngân quỹ từ công khố phiếu trường học được cấp phép trước đây, để tài trợ, bao gồm việc hoàn trả ngân khoản cho Quận dùng để tài trợ tạm thời cho, những chi phí sửa sang trường học, bao gồm thu mua, xây cất, mở rộng và tân trang các cơ sở, gồm các địa điểm mới, các tòa nhà mới hoặc xây cất thêm, và tân trang các tòa nhà, đồ đạc và thiết bị hiện có, cho hệ thống trường công lập của Fairfax County hay không?

☐ CÓ  ☐ KHÔNG

Fairfax Virtual Assistant