Redistricting

Fairfax County, Virginia

CONTACT INFORMATION: Our office is open 8AM-4:30 PM M-F

703-324-3151
TTY 711

12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035

Jill Cooper,
Director

Hội đồng Giám sát Thông qua Kế hoạch Tái phân chia Khu vực Bầu cử Địa phương mới

Hôm nay, hội đồng giám sát quận Fairfax đã thông qua các khu vực bầu cử địa phương mới và đây là kết quả của những nỗ lực tái phân chia khu vực của hội đồng.

2021 Redistricting Map

Kế hoạch tái phân chia được thông qua sẽ duy trì chín khu vực bầu cử cho hội đồng giám sát và hội đồng nhà trường. Tuy nhiên, kế hoạch này dời bảy khu vực bỏ phiếu vào các khu vực bầu cử khác nhau. Việc này chuyển dời toàn bộ hoặc một phần các khu vực bỏ phiếu sau:

  • 626 - Saratoga (từ Mount Vernon đến Springfield)
  • 703 -Fort Buffalo (từ Providence đến Mason)
  • 717 - Woodburn (phân chia giữa Providence và Mason)
  • 730 - Penderbrook (từ Providence đến Springfield)
  • 827 - Irving (từ Springfield đến Braddock)
  • 840 - West Springfield (từ Springfield đến Lee)
  • 933 - Compton (từ Sully đến Springfield)

Bản đồ này được một người trong quần chúng đệ trình lúc ban đầu và là thành quả của nhiều tháng đóng góp ý kiến từ cư dân, ủy ban cố vấn tái phân chia khu vực bầu cử và các thành viên trong hội đồng giám sát của chúng ta,” chủ tịch hội đồng giám sát Jeffrey McKay cho biết. “Việc tiếp cận rộng rãi trong quá trình tái phân chia khu vực bầu cử là ưu tiên lâu năm của hội đồng giám sát của chúng ta để tạo ra một quy trình công bằng, phi đảng phái và minh bạch. Những điều chỉnh nhỏ này nhằm mục đích tính đến những thay đổi về dân số trong khi giảm thiểu sự gián đoạn lên cuộc sống hàng ngày cho cư dân của chúng ta và liên kết các cộng đồng lại với nhau. ”

Trong khi các khu vực bầu của mới này có hiệu lực ngay lập tức, chúng phải được Tổng chưởng lý Virginia chứng nhận theo Đạo luật Quyền của Cử tri Virginia năm 2021. Quá trình này có thể mất đến 60 ngày. Các thành viên tại vị của hội đồng giám sát và hội đồng nhà trường sẽ hoàn thành nhiệm kỳ của mình và đại diện cho các khu học chánh mới như được hiến định trong sắc lệnh được thông qua hôm nay.

Luật tiểu bang yêu cầu rằng Hội đồng Giám sát của Quận Fairfax phải bao gồm một chủ tịch được bầu chọn trên quy mô lớn và một giám sát viên của quận được bầu từ mỗi khu vực bầu cử địa phương. Quận có thể có ít nhất là năm hoặc nhiều nhất là 11 khu vực bầu cử theo luật tiểu bang.

TÁI PHÂN CHIA KHU VỰC BẦU CỬ LÀ GÌ

Tái phân chia khu vực bầu cử là một quy trình bắt buộc về mặt pháp lý để vạch ra các ranh giới bầu cử mới nhằm đảm bảo tỷ lệ đại diện khi dân số phát triển và thay đổi theo thời gian. Nó được thực hiện để tạo ra các khu vực bầu cử với số lượng người gần bằng nhau, mặc dù không yêu cầu độ chính xác toán học.

Việc tái phân chia khu vực diễn ra ngay sau mỗi cuộc Điều tra dân số mỗi mười năm một lần bằng cách sử dụng dữ liệu từ số lượng dân số quốc gia này.

Dựa trên các con số Điều tra dân số năm 2020 do tiểu bang điều chỉnh, dân số của quận đã tăng 69,139 người trong thập kỷ qua lên tổng dân số là 1,150,856.

Dân số của chín khu vực bầu cử được thông qua dao động từ mức thấp là 124,954 (khu vực Mount Vernon) đến mức cao là 130,807 (khu vực Sully).

Theo các tiêu chí pháp lý và chính sách cho việc tái phân chia khu vực bầu cử của hội đồng giám sát, độ lệch dân số giữa các khu vực đông dân nhất và ít dân nhất phải dưới 10%.

QUY TRÌNH TÁI PHÂN CHIA KHU VỰC BẦU CỬ

Ngay từ đầu, ý kiến quần chúng đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái phân chia.

Paul Berry, chủ tịch ủy ban tư vấn tái phân chia khu vực bầu cử, cho biết: “Theo chủ đích của hội đồng giám sát, cư dân của quận đóng vai trò tiên phong trong quá trình tái phân chia.“Chính ủy ban đã đại diện cho sự đa dạng về xã hội, chủng tộc, kinh tế và địa lý của quận, và sự tham gia của công chúng là cơ sở cho quá trình tái phân chia, cùng với trọng tâm là tính công bằng. Đây là một nỗ lực do cộng đồng thúc đẩy mà tôi tự hào đã ủng hộ. "

Hội đồng Giám sát đã chỉ định nhóm cố vấn gồm 20 thành viên để đưa ra đề nghị về các bản đồ bầu cử được đề xuất. Ủy ban phản ánh dân số đa dạng của quận, và nó bao gồm các đại diện từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi, Tây Ban Nha, Châu Á/Thái Bình Dương và người Mỹ gốc Ả Rập.

Công chúng được khuyến khích gửi các bản đồ tái phân chia mà họ đề xuất bằng cách sử dụng cùng một phần mềm mà ủy ban dùng. Ngoài ra, cư dân có thể đưa ra ý kiến và điều trần cho ủy ban và hội đồng giám sát trong suốt quá trình, bao gồm cả một phiên điều trần công khai vào ngày 9 tháng 11.

CÂN NHẮC TÊN MỚI CHO CÁC KHU VỰC BẦU CỬ

Mặc dù không bị ràng buộc về mặt pháp lý với quá trình tái phân chia, hội đồng giám sát giờ sẽ cân nhắc đặt tên mới cho các khu vực.

Hội đồng đã tái bổ nhiệm ủy ban cố vấn tái phân chia để đảm nhận nhiệm vụ này với trọng tâm là công bằng về chủng tộc và xã hội. Ủy ban sẽ có cho đến ngày 1 tháng 3 để đưa ra các đề xuất của mình.

Tuy nhiên, tên hiện hành của các khu vực bầu cử vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi hội đồng quyết định xem họ có thực hiện bất kỳ thay đổi nào hay không.

#  #  #

Fairfax Virtual Assistant