Redistricting

Fairfax County, Virginia

CONTACT INFORMATION: Our office is open 8AM-4:30 PM M-F

703-324-3151
TTY 711

12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035

Jill Cooper,
Director

Ủy ban Cố vấn Tái phân chia khu vực Quận Fairfax thu thập ý kiến của cộng đồng vào ngày 17 tháng 8

Ủy ban Tư vấn Tái Phân chia khu vực của  Quận Fairfax thu thập ý kiến của công chúng vào lúc 6 giờ chiều tại một cuộc họp vào 17 tháng 8, 2021.  Xin nhấn vào những chữ gạch dưới để xem chi tiết.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng này chỉ tập trung vào việc lắng nghe ý kiến ​​của cá nhân và các tổ chức - và cuộc họp sẽ được tổ chức tại Government Center Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax, 12000 Government Parkway, Phòng 11, Fairfax, VA 22035.

Ủy ban muốn xin ý kiến ​​của công chúng ngay bây giờ để sẵn sàng cho cuối tháng này sẽ trình cho Hội đồng Giám sát và Hội đồng Nhà trường Quận Fairfax để vẽ lại ranh giới bản đồ bầu cử mới.

Những cá nhân hoặc nhóm muốn tham dự được khuyến khích ghi tên trước, mặc dù điều này không bắt buộc. Ngoài ra, có thể dùng một trong những cách sau đây để gửi lại ý kiến của quý vị trong ngày 17 tháng 8:

  • Mặt đối mặt
  • Qua điện thoại
  • Bằng video
  • Bằng cách viết trước

Xin nhấn vào những chữ gạch dưới để xem chi tiết.

Mỗi tổ chức và từng cá nhân sẽ có ba phút để thuyết trình và được khuyến khích chia sẻ suy nghĩ của mình về bất kỳ khía cạnh nào của quá trình tái phân chia khu vực, bao gồm:

  • Nên có bao nhiêu district học khu cho Hội đồng Giám sát và Hội đồng Nhà trường
  • Những cộng đồng hoặc vùng lân cận nào nên được bao gồm trong một district quận hạt cụ thể
  • Điều gì là quan trọng để hiểu về một cộng đồng, bao gồm cả những gì làm cho cộng đồng này độc đáo, những thách thức họ phải đối mặt hoặc sự cần thiết của đại diện chính trị
  • Điều gì là điểm ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực của ranh giới bầu cử cũ được xếp vào 10 năm trước đây do kết quả của lần tái phân chia trước.

Mặc dù cuộc họp ngày 17 tháng 8 sẽ là cơ hội đầu tiên của công chúng để đưa ra ý kiến ​​đóng góp, nhưng đây không phải là lần cuối cùng, các quan chức cho biết.

Cuối trong tháng Tám hoặc đầu tháng Chín, công chúng, cộng đồng hay đoàn thể sẽ có thể nộp bản đồ của riêng họ và họ có thể cung cấp những phản hồi, sửa đổi, và nhận xét về bản đồ đề nghị của Ủy ban hoặc của người khác.

Theo yêu cầu của pháp luật, Quận phải xem xét việc vẽ lại ranh giới chính trị của mình theo Điều tra dân số Hoa Kỳ được tiến hành 10 năm một lần. Điều này được thực hiện để đảm bảo sự đại diện theo tỷ lệ được chính xác khi dân số phát triển và thay đổi qua thời gian. 

The Board of Supervisors Ban Kiểm Soát bổ nhiệm 20 thành viên ban tái phân chia để gợi ý bản đồ bầu cử mới.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web tái phân chia khu của Quận bằng cách nhấn vào dòng chữ gạch dưới.                                                                  

 # # #

Fairfax Virtual Assistant