Department of Cable and Consumer Services - Channel 16

CONTACT INFORMATION: Open during regular business hours 8 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
703-324-5930 TTY 711
12000 Government Center Parkway
Suite 133
Channel 16

One Fairfax: A Vision for Equity (Vietnamese)

The Video Player does not directly support your device.
Please the link below the play in VLC, Quicktime, or other media player:

https://dl.ebmcdn.net/fairfax/flash/0223_OneFairfaxKarlaBruce_Vietnamese.mp4
 

One Fairfax là một chính sách công bằng xã hội và chủng tộc chung của Hội đồng Giám sát và Hội đồng Trường Quận Fairfax.  Xem One Fairfax: Tầm nhìn về Công bằng và tìm hiểu thêm về mục đích, lịch sử và khuôn khổ của chính sách, cũng như cách nó phù hợp với kế hoạch chiến lược của quận.

One Fairfax:  A Vision for Equity Webpage

Fairfax Virtual Assistant