Redistricting

CONTACT INFORMATION: Our office is open 8AM-4:30 PM M-F
703-324-3151 TTY 711
12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035
Jill Cooper
Director

به شکل آنلاین نقشه های انتخاباتی جدید را برای هیات ناظران بخش فرفکس (Fairfax County Board of Supervisors)ترسیم کنید

 

بخش فرفکس ابزار آنلاینی را راه اندازی کرده است تا هر کسی بتواندنقشه های انتخاباتی پیشنهادی جدید را برای هیات ناظران و انجمن مدرسه ترسیم کند.

نواحی انتخاباتی جدید باتلاش های حوزه بندی مجددبخش فرفکس در حال ترسیم است و همگان به ترسیم نقشه های پیشنهادی تشویق می شوند.

ابزار و دستورالعمل های نقشه کشی به شکل آنلاین موجود است و سررسید ارسال نقشه ها برای همگان روز جمعه19 سپتامبر ساعت 11:59 شب است.

ساکنانی که به رایانه و اینترنت دسترسی ندارند می توانند برای استفاده از ابزار نقشه کشی به کتابخانه همگانی بخش مراجعه کنند یا برای یافتن مکان های دیگر برای استفاده از رایانه با شماره 7037874962، TTY 711 تماس بگیرند.

گروه مشاوره اجتماعی که برای توصیه نواحی انتخاباتی جدید شکل گرفت تمامی نقشه های ارسالی از طرف مردم را بررسی و مد نظر قرار خواهد داد.

به موجب قانون، بخش ملزم است پس از سرشماری ایالات متحده که هر 10 سال برگزار می شود مرزبندی های سیاسی خود را باز‌‌ترسیم نماید.این کار برای اطمینان از وجود نمایندگی متناسب با رشد و دگرگونی جمعیت در گذر زمان است. هدف حوه بندی مجدد ترسیم نواحی انتخاباتی با داشتن تعداد افراد نسبتا برابر است اگرچه دقت ریاضی مورد نیاز نیست.

حوزه بندی مجدد مرزبندی های مدرسه های عمومی را تغییر نخواهد داد- تنهانواحی انتخاباتی برای هیات ناظران و انجمن مدرسه را تغییر می دهد. تلاش های حوزه بندی مجدد مرزبندی ای انتخابتی را برا قانون گذاران ایالتی یا اعضای کنگره تغییر نخواهد داد.

هیات ناظران برای توصیه نقشه های انتخاباتی جدیدکمیته ی حوزه بندی مجدد 20 نفره ای را برگزید.  کمیته مشاوره حوزه بندی مجدد از اعضایی که نمایندگان گوناگونی بخش هستند تشکیل شده است.

به دلیل ارائه دیر هنگام داده های سرشماری، کار این گروه به شدت فشرده است و انتظار می رود کمیته ترسیم نقشه خود را تا 28 سپتامبر به پایان رساند.

این گروه از همان ابزار نقشه کشی آنلاینی که در اختیار همگام قرار دارد بهره می برند و همچنین نقشه های رسم شده توسط مردم و کمیته برای بررسی و اظهار نظر آنلاین در دسترس خواهند بود.

هیات ناظران هم اکنون برگزاری جلسه رسیدگی 9 نوامبر در خصوص نواحی انتخاباتی جدید مورد پیشنهاد را برنامه ریزی کرده است. انتظار می رود که هیات در 7 دسامبر در خصوص نواحی جدید رای گیری نماید و به موجب قانون ایالتی بخش موظف است حوزه بندی را تا پایان سال جاری به پایان رساند.

برای اطلاعات بیشتر، ازصفحه های اینترنتی حوزه بندی مجدد بخش فرکسدیدن کنید.

#  #  #

Fairfax Virtual Assistant