Redistricting

CONTACT INFORMATION: Our office is open 8AM-4:30 PM M-F
703-324-3151 TTY 711
12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035
Jill Cooper
Director

Vẽ Trực Tuyến Bản Đồ Bầu Cử Mới Cho Hội Đồng Giám Sát Quận Fairfax (Fairfax County Board of Supervisors)

Quận Fairfax đưa ra một công cụ trực tuyến để bất kỳ ai cũng có thể vẽ và đề xuất bản đồ bầu cử mới cho các Hội đồng Giám sát và Giáo dục.

Quận hạt đang vẽ các khu vực bầu cử mới qua các nỗ lực tái phân chia của họ, và họ khuyến khích công chúng vẽ và đề xuất bản đồ.

Có công cụ và hướng dẫn vẽ bản đồ trực tuyến, và hạn chót để công chúng nộp bản đồ là thứ sáu, ngày 19 tháng 9 lúc 11:59 p.m.

Những cư dân nào không có máy tính hoặc không thể truy cập internet có thể đến thư viện công của quận hạt để dùng công cụ vẽ bản đồ, hoặc gọi 703-787-4962, TTY 711, để biết về những địa điểm khác cho sử dụng máy tính.

Một nhóm tham vấn cộng đồng đã được thành lập để gợi ý về khu vực bầu cử mới. Nhóm này sẽ xem xét và cân nhắc bất kỳ bản đồ nào mà công chúng nộp.

Theo quy định của pháp luật, quận hạt cần vẽ lại ranh giới chính trị của mình sau cuộc Điều tra Dân số Hoa Kỳ mỗi 10 năm. Điều này được thực hiện để đảm bảo sự đại diện theo tỷ lệ được chính xác khi dân số phát triển và thay đổi qua thời gian. Mục tiêu của tái phân chia là nhằm vẽ các khu vực bầu cử mới với số lượng người tương đương nhau dù không có yêu cầu tuyệt đối chính xác ở đây.

Việc tái phân chia không làm thay đổi ranh giới giữa các học khu— chỉ thay đôi các khu vực bầu cử cho các Hội đồng Giám sát và Giáo dục. Nỗ lực tái phân chia của quận hạt cũng không làm thay đổi ranh giới bầu cử cho các nhà lập pháp tiểu bang hoặc các thành viên Quốc hội.

Hội đồng Giám sát đã bổ nhiệm một ủy ban tái phân chia gồm 20 thành viên để gợi ý bản đồ bầu cử mới. Ủy ban Tham vấn Tái phân chia bao gồm các thành viên đại diện cho sự đa dạng của quận hạt.

Do sự chậm trễ trong việc giao nộp dữ liệu Điều tra Dân số, ủy ban phải chịu rất nhiều áp lực từ công việc, và họ dự định sẽ hoàn thành việc vẽ bản đồ của mình trước ngày 18 tháng 9.

Ủy ban cũng dùng công cụ vẽ bản đồ trực tuyến giống như của công chúng, và bản đồ được vẽ bởi ủy ban hoặc công chúng sẽ có sẵn trực tuyến để công chúng xem xét và đưa ra ý kiến.

Hội đông Giám sát hiện đã lên lịch cho một buổi điều trần công khai vào ngày 9 tháng 28 để bàn về đề xuất cho các khu vực bầu cử mới. Ủy ban dự định sẽ bỏ phiếu để thông qua các khu vực mới vào ngày 7 tháng 12, và theo luật tiểu bang, quận hạt cần hoàn thành việc tái phân chia vào cuối năm nay.

Để biết thêm chi tiết, truy cập các trang mạng về tái phân chia của Quận Fairfax.

#  #  #

Fairfax Virtual Assistant